Dreambox - Jak wgrac image na USB (napisane przez MARK.PL)

Eumel

MV Core Team
#1
Witam!
Opis szczegó³owy instalacji DreamFlash 1.0
Poni¿ej opis instalacji IMG na USB przy pomocy nowego DreamFlash 1.0 . Nowy flash2USB umo¿liwia instalacje do 10 IMG na Memory stick USB ,na Compact Flash w gnieŸdzie DB ,na HDD w DB
lub na dysku PC po³¹czonego z naszym DB.
Poni¿ej opiszê instalkê na Memory stick USB bo moim zdaniem jest to najlepsze rozwi¹zanie
Opis szczegó³owy dla pocz¹tkuj¹cych, musimy mieæ:
1.dzia³aj¹ce po³¹czenie z komputerem
2.zainstalowany czysty IMG aktualny to rel_1.06.5 w DB
3.pamiêæ USB co najmniej 128MB jeden obraz zajmuje ok.(ponad) 15MB wiêc 3-4 obrazy to max
co wejdzie na 64MB lepiej mieæ zapas ja mam 256MB
4.zainstalowany program FTP na PC np. Total Commander.
5.plik Dream Flash 1.0.zip który rozpakujemy na PC w jakimœ katalogu
6.IMG EMU w folderze na naszym kompie który chcemy zainstalowaæ np.
Ronald 1.06_02.10.03 lub SF Team 14_09 (obecnie najlepsze IMG na DB)
Uruchamiamy DB i po pe³nym starcie wk³adamy do gniazda USB nasz¹ pamiêæ. Teraz musimy j¹
przygotowaæ do instalacji IMG. Musimy j¹ sformatowaæ pod Linux-a i utworzyæ katalogi
instalacyjne.
W komputerze uruchamiamy sesje Telnet: Start->Uruchom->Wpisujemy "telnet" i "OK"
Otwiera nam siê okno Telnetu (czarne DOS-owe). Wpisujemy komendê "open 192.168.0.5" naciskamy enter ( 192.168.0.5 to IP tunera mo¿e byæ oczywiœcie inne ,takie jakie masz
skonfigurowane)
Po³¹czenie nawi¹zane ,teraz siê logujemy nazwa u¿ytkownika /host name/ "root" enter, has³o /password/ "dreambox" enter.jesteœmy zalogowani ,aby sformatowaæ MemStick na USB wpisujemy
komendê:

mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc

enter

i czekamy parê sekund a¿ przebiegnie proces , [niektóre Pamiêci USB wymagaj¹ innej komendy np. CF w czytniku USB:
mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1]
Pojawi siê napis Proceed anyway? (y,n) wybieramy y i naciskamy enter i cierpliwie czekamy jak proses przebiegnie do koñca, potem wpisujemy komendê:

mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb

enter,

lub [mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/mnt/usb]
Mamy sformatowan¹ pamiêæ USB i utworzony Mountpoint /var/mnt/usb/

Gdyby nie chcia³a siê ona wykonaæ to najpierw wpisujemy:

mkdir /var/mnt

mkdir var/mnt/usb

Teraz uruchamiamy FTP i po rozpakowniu DreamFlash_1.0.zip kopiujemy do folderu /var/tmp/ Dreambox-a plik "tools.tar.gz" ,a dwa pliki "setup.cfg" i setup.so kopiujemy do "var/tuxbox/plugins"
draemBox-a.
Teraz przyciskamy niebieski klawisz na pilocie i wchodzimy w opcjê DreamFlash-Setup wybieramy opcjê USB-stick i OK tam w³aœnie bêd¹ siê instalowaæ IMG.

Restartujemy DB i poka¿e siê nam menu i napis DreamImage i czekamy na uruchomienie DB.
Przyciskamy niebieski przycisk na pilocie i w menu pojawia siê nam DreamFlash-Image-Administration.

Instalacja IMG: za pomoc¹ FTP kopiujemy IMG np: Ronalda emu_rel1.06.img z naszego PC do DB do katalogu /var/mnt/usb .

Przyciskamy niebieski przycisk na pilocie i z menu wybieramy DreamFlash-Image-Administration potem Install new Image wybieramy IMG , numer pod któreym ma byæ zainstalowany ,zaczynamy od zera
w tym wypadku to niby 10 ale i tak mamy go na pierwszym miejscu. Wpisujemy nazwê pod jak¹ chcemy aby siê nam pojawia³ w menu (max. 10 znaków) i na koñcu Install. Mamy zainstalowany nowy
IMG pod numerkiem 0.
Instalacjê nastêpnych IMG przeprowadzamy analogicznie , mo¿emy dowolnie edytowaæ nazwê zainstalowanych IMG mo¿emy je te¿ kasowaæ podejrzeæ listê wszystkich zainstalowanych IMG.
Pamiêtaæ nale¿y ,ze instalacjê kilku IMG mo¿emy przeprowadzaæ tylko maj¹c uruchomiony w DB DreamImage.
W katalogu /var/mnt/usb/image/ mamy dostêp do wszystkich zainstalowanych IMG i mo¿emy podegraæ sobie skórki itd itd......
Po ponownym uruchomieniu DB pojawia siê znane nam wczeœniej menu , wybieramy IMG który chcemy uruchomiæ i ogl¹damy.
Wszystko jest opisane w ³opatologiczny sposób i dla nowych u¿ytkowników bêdzie pomocne w przygodzie z Dremem ,przyjemnego ogl¹dania.
14-10-2003
Pozdrawiam
MarkPL

Ps.
Opis ( troche go zmodyfikowa³em ) napisa³ kolega RS4Ps. 2

W przypadku DreamFlash 1.1 :

Procedura:

Jak dream z rel 1.07 wstanie, dokonaæ wszystkich ustawieñ, wgraæ listê kana³ów wejœæ na kana³ FTA, reboot dreama (shutdown/on);
za³¹czamy dream, po ftp do /var/tuxbox/plugins kopiujemy flash_setup.so i flash_setup.cfg na flash_setup.so dajemy chmod 755;
nastêpnie do /tmp ftpem przewalamy tools.tar.gz i niebieski klawisz odpalamy nowego plugina wskazuj¹c miejsce instalacji (hdd/cf/usb);
Potem przez telenet wykonujemy komendê: mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb

Po chwili mamy pod niebieskim Dreamflash image administration, nie u¿ywamy !!, najpierw shutdown dreama;
no teraz ON i bawimy siê nowym dreamflashem.
 
Oben