Anakinosi

#3
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /var/www/web296/html/cache/lang_cache/15/core_public_register.php on line 42

Auto leei se emena pantos otan pao na grafto.

Den thelei elliniki glossa! Me aggliki ola kala!
 
Zuletzt bearbeitet:
#6
Eno graftika den mporo na apantiso sto kalos orises!

Mou leei There appears to be an error with the database.

If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.

You can try to refresh the page by clicking here
 
#9
Ãñïò ïëïõò:
Åéíáé ãåãïíïò ïôé óå áñêåôïõò ðáñïõóéáóôçêå ðñïâëçìá êáôá ôçí åããñáöç...
Äõóôõ÷ùò õðçñ÷áí ìåñéêá scripts ìç óõìâáôá ôá ïðïéïá ðñåðåé íá ãñáöïõí åê íåïõ.
Åðåéäç êáèå áñ÷ç êáé äõóêïëç,ïëá ôá ìéêñïðñïâëçìáôèá äéïñèùèïõí óôçí ðïñåéá.
Ãéóôåõù ïôé óå ìéá åâäïìáäá áðï óçìåñá èá êõëáíå ïëá ïìáëá.

ÕÃ: Åéóôå ÃËÃÉ åõðñïóäåêôïé....íá ìçí ðåñáóåé êáíåíïò áðï ôï ìõáëï ôï áíôéèåôï!!!
 
#10
ÊáëçóðÃñá êáé åãþ ôï áíôéìåôþðéóá áõôü ôï ðñüâëçìá óôçí áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ forum Ã¥ßև åðéëïãÞ ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá üáí ôï ãýñéóá óôá áããëéêÜ Ããéíå ç åããñáöÞ ìïõ êáíïíéêÜ äåí îÃñù áí áõôü Þôáí ôõ÷áßï
 
#14
ÊáëçóðÃñá êáé åãþ ôï áíôéìåôþðéóá áõôü ôï ðñüâëçìá óôçí áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ forum Ã¥ßև åðéëïãÞ ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá
üôáí ôï ãýñéóá óôá áããëéêÜ Ããéíå ç åããñáöÞ ìïõ êáíïíéêÜ äåí îÃñù áí áõôü Þôáí ôõ÷áßï
Åôóé áêñéâùò:
Ôá ÅëëçÃéêá åéíáé äåí åéíáé áêïìá åôïéìá (beta) ìå áðïôåëåóìá íá ìçí äïõëåõåé ôï ðáíåë êáíïíéêá...
Äéáëåîôå ãéá ãëùóóá ôá Ãããëéêá Þ ôá Ãåñìáíéêá êáé èá ìðïñåóåôå íá åããñáöåéôå êáíïíéêá!
 
#15
åôóé áêñéâùò:
ôá åëëçíéêá åéíáé äåí åéíáé áêïìá åôïéìá (beta) ìå áðïôåëåóìá íá ìçí äïõëåõåé ôï ðáíåë êáíïíéêá...
äéáëåîôå ãéá ãëùóóá ôá áããëéêá þ ôá ãåñìáíéêá êáé èá ìðïñåóåôå íá åããñáöåéôå êáíïíéêá!
tipota ten ginetai oti kai glosa na tialexeis kathe mera prospatho
 
#19
re paidia lete na exei progoumena mazi sas o server ? ego mpaino mia xara me oti browser kai dokimasa . mipos xrisimopoihte proxy ??? kapoio firewall se stealth mode ??? den mporo na skeuto kati allo .
 
Oben